Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 221 000 euro na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSprostowanie.pdf

Uwaga !

W związku z ustawowym terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, który nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zmówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz tym samym termin wnoszenia wadium z dnia 14.08.2018 r. do godziny 10:00 na dzień 20.08.2018 r. do godziny 10:00.

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)
ZIPZalącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
PDFZałącznik nr 2a do SIWZ.pdf – INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf – Oświadczenie o nie zaleganiu opłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym oraz o nie posiadaniu zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf – POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
PDFZałącznik nr 13 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
PDFZałącznik nr 14 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
PDFZałącznik nr 16 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
PDFZałącznik nr 17 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
PDFZałącznik nr 18 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
PDFZałącznik nr 20 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
PDFZałącznik nr 21 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
PDFZałącznik nr 22 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
PDFZałącznik nr 23 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
PDFZałącznik nr 24 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
PDFZałącznik nr 25 do SIWZ.pdf – Uchwała N r 142/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 r.
PDFZałącznik nr 26 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 168/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 r.

PDFZałącznik nr 27 do SIWZ.pdf Uchwała Nr 207/2018 dnia 1 czerwca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Dobrodzień
PDFZałącznik nr 28 do SIWZ.pdf Uchwała nr 644/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2018 r.
PDFZałącznik nr 29 do SIWZ.pdf Uchwała nr 716/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 30 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXXII/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
PDFZałącznik nr 31 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFZałącznik nr 32 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXXIV/287/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFZałącznik nr 33 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFZałącznik nr 34 do SIWZ.pdf – Zobowiązania finansowe Gminy Dobrodzień (stan aktualny na dzień 30.06.2018r.)
PDFZałącznik nr 35 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 615/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień
PDFZałącznik nr 36 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień
PDFZałącznik nr 37 do SIWZ.pdf – ZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA
PDFZałącznik nr 38 do SIWZ.pdf – ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON

                 PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 39 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
PDFZałącznik nr 40 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
PDFZałącznik nr 41 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
PDFZałącznik nr 42 do SIWZ.pdf– Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
PDFZałącznik nr 43 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
PDFZałącznik nr 44 do SIWZ.pdf – ZARZĄDZENIE Nr S.0050.77.2018 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
PDFZałącznik nr 45 do SIWZ.pdf – ZARZĄDZENIE Nr S.0050.85.2018 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
PDFZałącznik nr 46 do SIWZ.pdf – ZARZĄDZENIE Nr S.0050.89.2018 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
PDFZałącznik nr 47 do SIWZ.pdf – ZARZĄDZENIE Nr S.0050.94.2018 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
PDFZałącznik nr 48 do SIWZ.pdf – ZARZĄDZENIE Nr S.0050.96.2018 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
PDFZałącznik nr 49 do SIWZ.pdf – ZARZĄDZENIE Nr S.0050.79.2018 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

                      PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf

                      PDFSPROSTOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ OTWARCIA OFERT.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2018
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  12-07-2018 13:41
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  23-08-2018 13:18
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1698
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl