Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zastępca Burmistrza

 

Do zakresu działania zastępcy burmistrza należy m.in.:
- podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikających innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
- w porozumieniu z sekretarzem gminy przygotowywanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu pracowników,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie zadań i kompetencji zastępcy burmistrza,
- prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- nadzór nad drogami.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./ oraz Statut Gminy uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002r. i Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy Dobrodzień. Pełne brzmienie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępny w pokoju Nr 114 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu.