Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2018 rok

 

 • PDFUchwała Nr III-20-2018.pdf (107,19KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/337/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr III-18-2018.pdf (104,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • PDFUchwała Nr III-17-2018.pdf (102,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr III-16-2018.pdf (193,45KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

 • PDFUchwała Nr III-15-2018.pdf (105,98KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

 • PDFUchwała Nr III-14-2018.pdf (105,74KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

 

 • PDFUchwała Nr III-12-2018.pdf (253,09KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

 

 • PDFUchwała Nr II-4-2018.pdf (227,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

 

 • PDFUchwała Nr XL 337 2018.pdf (129,22KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XL 336 2018.pdf (104,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXV/253/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 • PDFUchwała Nr XL 335 2018.pdf (207,78KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

 

 • PDFUchwała Nr XL 334 2018.pdf (106,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XL 333 2018.pdf (653,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz

 

 • PDFUchwała Nr XL 332 2018.pdf (304,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień - UCHYLONA W CAŁOŚCI

 

 • PDFUchwała Nr XL 331 2018.pdf (1,93MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej - UCHYLONA W CZĘŚCI §12 UST.1 PKT 4 W ZAKRESIE SŁÓW (CYT.) "np." ORAZ "itp.", §4 PKT 6 W ZAKRESIE SŁÓW (CYT.) "inne" ORAZ "i elementów małej architektury"

 

 • PDFUchwała Nr XXXIX 327 2018.pdf (105,65KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXVIII 314 2018.pdf (111,70KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXXVI 298 2018.pdf (104,85KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXV 293 2018.pdf (205,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

   

 • PDFUchwała Nr XXXV 292 2018.pdf (205,46KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

 • PDFUchwała Nr XXXIV 285 2018.pdf (1,55MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

   

 • PDFUchwała Nr XXXIV 284 2018.pdf (424,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza

   

 • PDFUchwała Nr XXXIV 283 2018.pdf (234,02KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku

   

 • PDFUchwała Nr XXXIV 282 2018.pdf (5,62MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień