Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Dobrodzień

Pl. Wolności

46 – 380 Dobrodzień

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e – mail:

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Gmina Dobrodzień gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz innych ustaw szczególnych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Odbiorca danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Dobrodzień przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

1) dostępu do danych osobowych jej dotyczących (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się, jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

2) żądania ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

3) usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego właściwy adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Dobrodzień.

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Dobrodzień, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie za pomocą odrębnych klauzul informacyjnych.

 

 

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWY ZLECENIE, UMOWY O DZIEŁO ORAZ INNE UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM.pdf (429,78KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.pdf (429,67KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY.pdf (431,28KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA- GOSPODARKA ODPADAMI.pdf (34,11KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf (23,60KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - SYSTEM PŁATNEGO PARKOWANIA.pdf (34,80KB)