Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) - dalej RODO - informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Dobrodzienia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
2. W Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Z IOD można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@dobrodzien.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 , 46-380 Dobrodzień.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa
w pkt 3.
5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Dobrodzienia
Andrzej Jasiński

DOCXKlauzula informacyjna - dowody osobiste UM Dobrodzień.docx
DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności UM Dobrodzień.docx
DOCXKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk UM Dobrodzień.docx
DOCXKluzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.docx
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2018
  przez: Ewa Kalisz
 • opublikowano:
  07-06-2018 11:45
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  10-07-2019 10:15
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2191
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl