Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.:Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip  – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY.zip

Załącznik nr 6 – PDFPROJEKT - Rozbudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.pdf

Załącznik nr 7 – PDFPROJEKT - Wewnętrzna instalacja elektryczna.pdf

Załącznik nr 8 – ZIPDOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO.zip

Załącznik nr 9 – PDFPRZEDMIAR - branża budowlana.pdf

Załącznik nr 10 – PDFPRZEDMIAR - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf

Załącznik nr 11 – PDFPRZEDMIAR - Wewnętrzna instalacja elektryczna.pdf

Załącznik nr 12 – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf

Załącznik nr 13 – PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.pdf

Załącznik nr 14 – PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf

Załącznik nr 15 – PDFSZCZEGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf

PDFZałącznik nr 16 do SIWZ.pdf  – WZÓR UMOWY

                   PDFZmiana treści SIWZ.pdf
                   PDFZmiana treści SIWZ.pdf

                   PDFZmiana treści SIWZ.pdf
                   ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY (zmodyfikowany)

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf