Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 209 000 euro na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień„.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)


PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.docx – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ.docx – FORMULARZ CENOWY

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.docx – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.docx – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ.docx – WYKAZ USŁUG

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ.docx – WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY (...)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

                PDFZmiana treści SIWZ.pdf
                PDFZałącznik nr 1 do SIWZ (zmodyfikowany).pdf
                DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ (zmodyfikowany).docx – FORMULARZ OFERTOWY

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf