Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 209 000 euro na zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf – Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf – Oświadczenie o nie zaleganiu opłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.PDF – POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017

PDFZałącznik nr 14 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

PDFZałącznik nr 16 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

PDFZałącznik nr 17 do SIWZ.pdf – Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

PDFZałącznik nr 18 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

PDFZałącznik nr 20 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

PDFZałącznik nr 21 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 22 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

PDFZałącznik nr 23 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

PDFZałącznik nr 24 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

PDFZałącznik nr 25 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 125/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 r.

PDFZałącznik nr 26 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 142/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 r.

PDFZałącznik nr 27 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 415/2017 z dnia 30 października 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Dobrodzień

PDFZałącznik nr 28 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 610/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2017 r.

PDFZałącznik nr 29 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 678/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 30 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 31 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZałącznik nr 32 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 33 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXVI/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

PDFZałącznik nr 34 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 35 do SIWZ.PDF – ZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA

PDFZałącznik nr 36 do SIWZ.PDF – ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON

PDFZałącznik nr 37 do SIWZ.pdf – Zobowiązania finansowe Gminy Dobrodzień (stan aktualny na dzień 30 września 2017 r.)

PDFZałącznik nr 38 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 571/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień

           PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERTY.pdf