Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenckie 2010

DOCWyniki wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010r. w Gminie Dobrodzień.doc (33,00KB)

XLSWYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE DOBRODZIEŃ II TURA.xls (17,50KB)

XLSWYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE DOBRODZIEŃ II TURA - OBWODY.xls (18,00KB)

DOCWyniki wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r w Gminie Dobrodzień.doc (38,00KB)

XLSWYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE DOBRODZIEŃ - Podział na obwody.xls (21,50KB)

DOCZarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.doc (66,50KB)

DOCObwieszczenie o obwodach.doc (41,50KB)

PDFKalendarz Wyborczy.pdf (304,26KB)

DOCZarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.doc (47,50KB)

 

INFORMACJA

Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział
w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów tj. do 10.06.2010r.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni oni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do 15.06.2010r.

 Wyborcy, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się
w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów tj. do 18.06.2010r.

 

WYBORY PREZYDENTA RP – PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Dobrodzień lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów tj. 21 kwietnia 2010 r. do najpóźniej 10 dnia przed datą wyborów tj. 10 czerwca 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Dobrodzień: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Dobrodzień.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
- wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Dobrodzień pełnomocnika;
- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Dobrodzieniu ul. Plac Wolności 1, tel. 034 3575100
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30- 15.30

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 66 poz. 426);
3) Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 65 , poz.405)
Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje
Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i przedłożeniu stosownych dokumentów.

Wzory wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania znajdują się poniżej oraz w tut. Urzędzie - pok. nr 12 i 13. 

 

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.doc (61,00KB)

DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.doc (56,00KB)