Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

          PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).PDF

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip
Załącznik nr 6 – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip
Załącznik nr 7 – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.PDF