Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

        PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).PDF (SIWZ)

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf - FORMULARZ OFERTOWY
ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W   POSTĘPOWANIU
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części 1 zamówienia).zip
Załącznik nr 6 - PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części 1 zamówienia).pdf
Załącznik nr 7 - ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części 2 zamówienia).zip
Załącznik nr 8 - PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części 2 zamówienia).pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf - WZÓR UMOWY (dot. części 1 zamówienia)
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf - WZÓR UMOWY (dot. części 2 zamówienia)

          PDFZmiana treści SIWZ.PDF
          PDFZMODYFIKOWANA SIWZ.PDF

           ODTZałącznik nr 3 do SIWZ (uwzględniający zmiany treści SIWZ).odt
           PDFZałącznik nr 3 do SIWZ (uwzględniający zmiany treści SIWZ).pdf - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W   POSTĘPOWANIU

            DOCZałącznik nr 11 do SIWZ.doc
            PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.PDF
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2017
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  06-03-2017 21:07
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  22-03-2017 07:47
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2062
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl