Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rewitalizacja

Nabór Członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień

 

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Dobrodzień

 

Ogłoszenie o otwartym spotkaniu informacyjnym GPR

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu GPR

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych


 

Dobrodzień, 28.06.2023 r.

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

 

Burmistrz Dobrodzienia działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz Uchwały Nr LIV/473/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2023r. zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2023r., Rada Miejska w Dobrodzieniu przyjęła Uchwałę Nr LV/485/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Dobrodzień, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

Rada Miejska w Dobrodzieniu podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

 

                                                                                                                   Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                      Andrzej Jasiński

 

 

                                                                                                               

 

OBWIESZCZENIE
 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

 

Burmistrz Dobrodzienia działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz Uchwały Nr LIV/473/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2023 r. zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2023r., Rada Miejska w Dobrodzieniu przyjęła Uchwałę Nr LV/485/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Dobrodzień, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

Rada Miejska w Dobrodzieniu podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

 

Burmistrz Dobrodzienia

Andrzej Jasiński

 

 


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Ogłoszenie o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

DOCX20230331 GPR Dobrodzień - Diagnoza.docx (2,54MB)
PDF20230331 GPR Dobrodzień - Diagnoza.pdf (1,47MB)
PDF20230331 GPR Dobrodzień - Załącznik nr 1 - mapa.pdf (8,05MB)
DOCX20230331 GPR Dobrodzień - Załącznik nr 2 - dane.docx (46,80KB)
DOCXProjekt uchwały OZ i OR z uzasadnieniem do konsultacji.docx (16,98KB)
DOCXFormularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji.docx (15,81KB)
DOCzalacznik-klauzula-informacyjna-rodo.doc (38,50KB)

 


Dobrodzień, 01.12.2020r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020r. Nr S.0050.184.2020 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień”

    w  dniach 9-17 grudnia 2020r.  odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące  aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na formularzu zmian stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020. Formularz należy  przesłać lub dostarczyć  do siedziby Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO do dnia 17.12.2020 r.

-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”  

-Załącznik Nr 1 – Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień

-Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań

-Klauzula informacyjna RODO 

 

 

  

   

 


PDFLoklany Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień - załącznik do Uchwały z dnia 28 listopada 2016 roku.pdf (3,64MB)

 

 

PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji PDFLPR Dobrodzień PROJEKT.pdf (3,10MB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych (1).docx (76,73KB)

JPEGInformacja o przeprowadzeniu konsultacji.jpeg (66,96KB)