Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .PDF

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

ODTSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt (SIWZ)

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt - FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf - FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ODTZałącznik nr 5 do SIWZ.odt - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

Załącznik nr 6 do SIWZ - PDFOświadczenie o nie posiadaniu zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ - PDFOświadczenie o nie zaleganiu opłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym.pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - PDFPOTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT.PDF
Załącznik nr 9 do SIWZ - PDFRb-27S roczne za 2014 r..pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ - PDFRb-27S roczne za 2015 r..pdf
Załącznik nr 11 do SIWZ - PDFRb-27S za I kwartał 2016 r..pdf
Załącznik nr 12 do SIWZ - PDFRb-28S roczne za 2014 r..pdf
Załącznik nr 13 do SIWZ - PDFRb-28S roczne za 2015 r..pdf
Załącznik nr 14 do SIWZ - PDFRb-28S za I kwartał 2016 r..pdf
Załącznik nr 15 do SIWZ - PDFRb-N za IV kwartał 2014 r..pdf
Załącznik nr 16 do SIWZ - PDFRb-N za IV kwartał 2015 r..pdf
Załącznik nr 17 do SIWZ - PDFRb-N za I kwartał 2016 r..pdf
Załącznik nr 18 do SIWZ - PDFRb-NDS za IV kwartał 2014 r..pdf
Załącznik nr 19 do SIWZ - PDFRb-NDS za IV kwartał 2015 r..pdf
Załącznik nr 20 do SIWZ - PDFRb-NDS za I kwartał 2016 r..pdf
Załącznik nr 21 do SIWZ - PDFRb-PDP roczne za 2014 r..pdf

Załącznik nr 22 do SIWZ - PDFRb-PDP roczne za 2015 r..pdf
Załącznik nr 23 do SIWZ - PDFRb-Z za IV kwartał 2014 r..pdf
Załącznik nr 24 do SIWZ - PDFRb-Z za IV kwartał 2015 r..pdf

Załącznik nr 25 do SIWZ - PDFRb-Z za I kwartał 2016 r..pdf
Załącznik nr 26 do SIWZ - PDFUchwała Nr 125_2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 r..pdf
Załącznik nr 27 do SIWZ - PDFUchwała Nr 137_2015 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014 r..pdf
Załącznik nr 28 do SIWZ - PDFUchwała Nr 174_2016 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów i pożyczek przez Gminę Dobrodzień.pdf
Załącznik nr 29 do SIWZ - PDFUchwała nr 619_2015 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2016 r..pdf
Załącznik nr 30 do SIWZ - PDFUchwała nr 697_2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień.pdf
Załącznik nr 31 do SIWZ - PDFUchwała Nr V_48_2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień.PDF
Załącznik nr 32 do SIWZ - PDFUCHWAŁA NR XI_102_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2016.pdf
Załącznik nr 33 do SIWZ - PDFUchwała Nr XI_103_2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
Załącznik nr 34 do SIWZ - PDFUCHWAŁA NR XV_136_2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.pdf
Załącznik nr 35 do SIWZ - PDFUCHWAŁA NR XV_137_2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.pdf
Załącznik nr 36 do SIWZ - PDFUchwała Nr XV_139_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
Załącznik nr 37 do SIWZ - PDFZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA.PDF
Załącznik nr 38 do SIWZ - PDFZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON.PDF
Załącznik nr 39 do SIWZ - PDFZobowiązania finansowe gminy DOBRODZIEŃ (stan aktualny na dzień 18 kwietnia 2016 r.).pdf

           PDFWyjaśnienia treści SIWZ.PDF
           PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf


 PDFZmiana treści SIWZ.PDF

Załącznik nr 40 do SIWZ - PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrodzień.pdf
Załącznik nr 41 do SIWZ - PDFZarządzenie nr S.0050.77.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Załącznik nr 42 do SIWZ - PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r..pdf
 

UWAGA !!!:

Przedłużony został termin składania ofert do dnia 14.07.2016 r. do godziny 10:00.