Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień

Gmina Dobrodzień z siedzibą przy Placu Wolności 1, 46-380  Dobrodzień, zwana dalej Zamawiającym zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór”
 

 • Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z sześciu nieruchomości  zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień (ok. 227 m2; 3,630 Mg) zdemontowanych  i składowanych na pryzmie bądź palecie.
 • Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (pokrycia dachowe) z sześciu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień (ok. 2345 m2;  37,520 Mg)

Łączną ilość wyrobów zawierających azbest objętych zamówieniem oszacowano na 2572,00 m2;  41,15 Mg

Zamówienie należy wykonać do 15.09.2016r.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • indywidualnego ustalenia daty i godziny demontażu bądź odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, tak aby termin  był dogodny dla właściciela nieruchomości,
 • przedłożenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu harmonogram ustalający termin wykonania usługi,
 • przedłożenia w terminie 7 dni potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopie  polisy  ubezpieczeniowej wykonawcy,
 • wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ,                     a w szczególności dokonania zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia  prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

          - organowi nadzoru budowlanego,

          - okręgowemu inspektorowi pracy,

          - państwowej inspekcji pracy,

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego dokonania zgłoszenia ww. organom należy przedłożyć Zamawiającemu,

 • zdeponowania odpadów na składowisku posiadającym decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
 • spisania protokołu odbioru stwierdzającego usunięcie wyrobów zawierających azbest  opatrzonego podpisami Właściciela nieruchomości, Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu określony przez WFOŚiGW w Opolu,
 • złożenia oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
 • sporządzenie protokołu końcowego na całość zadania.
 • przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadu. Na karcie przekazania odpadu  należy określić:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów ( składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest),

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko  dostarczonej partii odpadów,

- dokładne dane gminy z której były  odbierane wyroby zawierające azbest,

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.   

2.    Sposób przygotowania propozycji cenowej

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie jako kryterium wyboru – najniższą cenę. Oferta powinna zawierać ceny brutto i netto za 1 Mg wyrobów zawierających azbest w przypadku odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych oraz za 1 Mg wyrobów zawierających azbest w przypadku demontażu,  transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych jak również łączną wartość zamówienia.

 1. Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  03.06.2016r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem:  Oferta na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień - VI nabór”

Do oferty należy dołączyć:

•    Pozwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21) (w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest),

•    Zezwolenie Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) lub na podstawie  art.233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21) lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w  art. 49. ust. 1 ustawy z dnai 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21);

•    Kopia umowy Wykonawcy z właścicielem składowiska, na którym będą deponowane opady zawierające azbest,

•    Decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane opady zawierające azbest zezwalają na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela do reprezentowania firmy.   

4.   W razie pytań dot. niniejszego zamówienia proszę o kontakt na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. 343575100 w. 36,

5.   Spośród złożonych w wymaganym terminie ofert zostanie wybrana oferta, spełniająca wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego oraz przedstawiająca najkorzystniejszą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

6.   Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta stosowna umowa.

7. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

DOCXwzór formularza ofertowego.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-05-2016
  przez: Adrian Dyllong
 • opublikowano:
  19-05-2016 13:55
  przez: Adrian Dyllong
 • zmodyfikowano:
  20-05-2016 08:45
  przez: Adrian Dyllong
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2320
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl