Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację rynku w Dobrodzieniu – przebudowę dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip - FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7 - PDFPRZEDMIAR ROBÓT dot. przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej.pdf

Załącznik nr 8 - ATHKOSZTORYS ŚLEPY dot. przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej.ath

Załącznik nr 9 - ZIPPRZEDMIAR ROBÓT dot. branży sanitarnej.zip

Załącznik nr 10 - ZIPPRZEDMIAR ROBÓT dot. branży drogowej, architektonicznej i oznakowania docelowego.zip

Załącznik nr 11 - ZIPPrzedmiar dot. branży elektrycznej.zip

Załącznik nr 12 - ZIPPROJEKT WYKONAWCZY dot. przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnych.zip

Załącznik nr 13 - ZIPPROJEKT BUDOWLANY dot. branży sanitarnej.zip

Załącznik nr 14 - ZIPPROJEKT dot. branży drogowej.zip

Załącznik nr 15 - ZIPPROJEKT BUDOWLANY dot. branży architektonicznej.zip

Załącznik nr 16 - ZIPPROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.zip

Załącznik nr 17 - ZIPPROJEKT BUDOWLANY dot. branży elektrycznej.zip

Załącznik nr 18 - ZIPDOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO (...).zip

Załącznik nr 19 - PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dot. przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnych.pdf

Załącznik nr 20 - PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dot. branży sanitarnej.pdf

Załącznik nr 21 - ZIPSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dot. branży drogowej i architekt.zip

Załącznik nr 22 - PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.pdf

Załącznik nr 23 - PDFOŚWIADCZENIE Projektanta (1).pdf

Załącznik nr 24 - PDFOŚWIADCZENIE Projektanta (2).pdf

            PDFWyjaśnienia treści SIWZ.PDF
                             PDFZmiana treści SIWZ.PDF
                             PDFPRZEDMIAR ROBÓT dot. przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej (zamienny).pdf
                   
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2016
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  05-02-2016 15:48
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  18-02-2016 14:03
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3375
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl