Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2016

PDFUchwała Nr XXI 184 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień - UCHYLONA

PDFUchwała Nr XXI 182 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFUchwała Nr XXI 181 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji

PDFUchwała Nr XXI 180 2016.pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXI 179 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXI 178 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXI 177 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXI 176 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXI 175 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFUchwała Nr XX 174 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków

PDFUchwała Nr XX 173 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki

PDFUchwała Nr XX 172 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

PDFUchwała Nr XX 171 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XX 170 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XX 169 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFUchwała Nr XX 168 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XX 167 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr XX 166 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

PDFUchwała Nr XX 165 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XX 164 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XX 163 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

PDFUchwała Nr XX 162 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień

PDFZałącznik do Uchwaly Nr XX 162 2016.pdf

PDFUchwała Nr XIX 161 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XIX 160 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFUchwała Nr XIX 159 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XIX 158 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XIX 157 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

PDFUchwała Nr XVIII 156 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XVIII 155 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFUchwała Nr XVIII 154 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień – jako Partnera do projektu pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”

PDFUchwała Nr XVIII 153 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień do roku 2025

PDFZałącznik do Uchwały Nr XVIII 153 2016.pdf

PDFUchwała Nr XVII 152 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XVII 151 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFUchwała Nr XVII 150 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała Nr XVII 149 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego

PDFUchwała Nr XVI 148 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania "Przebudowa DP nr 1952 O w miejscowości Rzędowice"

PDFUchwała Nr XVI 147 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XVI 146 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

PDFUchwała Nr XVI 145 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

PDFUchwała Nr XVI 144 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

PDFUchwała Nr XVI 143 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015

PDFUchwała Nr XVI 142 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 rok

PDFUchwała Nr XVI 141 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XVI 140 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2015 rok

PDFUchwała Nr XV 139 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XV 138 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFUchwała Nr XV 137 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

PDFUchwała Nr XV 136 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu

PDFUchwała Nr XV 135 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XV 134 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV 134 2016.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV 134 2016.pdf

PDFUchwała Nr XV 133 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XIV 132 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na terapię specjalistyczną

PDFUchwała Nr XIV 131 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XIV 130 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

PDFUchwała Nr XIV 129 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2016 roku

PDFUchwała Nr XIV 128 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu w rejonie ul. Szemrowieckiej

PDFUchwała Nr XIV 127 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr XIV 126 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XIV 125 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XIII 124 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

PDFUchwała Nr XIII 123 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XIII 122 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFUchwała Nr XIII 121 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr XIII 120 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017

PDFUchwała Nr XII 119 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji

PDFUchwała Nr XII 118 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

PDFUchwała Nr XII 117 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej "Bieg Majowy"

PDFUchwała Nr XII 116 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na terapię specjalistyczną

PDFUchwała Nr XII 115 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr XII 114 2016.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów