Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt - FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ODTZałącznik nr 5 do SIWZ.odt - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

 PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf - WZÓR UMOWY (dot. części 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf  - WZÓR UMOWY (dot. części 2 zamówienia)

Załącznik nr 8 - ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części 1 zamówienia).zip

Załącznik nr 9 - PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części 1 zamówienia).pdf

Załącznik nr 10 - ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części 2 zamówienia).zip
  Załącznik nr 11 - PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części 2 zamówienia).pdf

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf - FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ


 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2016
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  22-01-2016 14:41
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  05-02-2016 16:00
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2376
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl