Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej,  należą sprawy:
    1. W zakresie obrony cywilnej:
       1) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych obrony cywilnej oraz koordynacja realizacji przedsięwzięć i procedur w nim zawartych:
          a) Planu Obrony Cywilnej Gminy,
          b) Planu ochrony zabytków,
          c) Planów ewakuacji (przyjęcia) ludności I,II,i III stopnia,
          d) Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych.
       2) opracowywanie i uzgodnienie rocznego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz realizacja zadań w nim zawartych;
       3) przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie działania Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) ludności oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie gminy;
       4) tworzenie i przygotowanie do działania Formacji Obrony Cywilnej (FOC);
       5) planowanie i organizacja szkolenia  z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w Gminie;
       6) prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;
       7) prowadzenie Bazy OC oraz systematyczne jej uaktualnianie;
       8) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej oraz opracowanie rocznej oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w Gminie.
    2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
       1) opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz koordynacja realizacji przedsięwzięć i procedur w nim zawartych;
       2) opracowywanie i aktualizacja Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla gminy;
       3) koordynowanie z ramienia Urzędu działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy;
       4) planowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
       5) organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (GCZK). Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży dla obsady GCZK;
       6) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
       7) nadzorowanie funkcjonowania łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego;
       8) opracowanie dokumentacji oraz organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK);
       9) zabezpieczanie środków i materiałów wykorzystywanych w fazie reagowania i odbudowy zarządzania kryzysowego.
    3. W zakresie spraw obronnych:
       1) organizowanie, planowanie zadań obronnych w Urzędzie, w jego jednostkach organizacyjnych na które został nałożony obowiązek realizacji zadań obronnych;
       2) opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania gminy (POFG) w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
       3) realizacja zadań w przedmiocie stanowisk kierowania, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Burmistrza Dobrodzienia na stanowisku kierowania;
       4) opracowywanie i aktualizacja „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Dobrodzień” oraz realizacja zadań w nim zawartych;
       5) prowadzenie spraw świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
       6) planowanie i organizacja szkolenia obronnego w Gminie;
       7) organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad system stałego dyżuru Burmistrza Dobrodzienia (SD);
       8) nadzorowanie funkcjonowania łączności radiowej na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
       9) coroczne opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
       10) organizowanie (w zależności od potrzeb) Punktu Kontrolnego HNS w ramach przedsięwzięć wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków Wsparcia Państwa – Gospodarza, współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi;
       11) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowań oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
       12) współdziałanie z organami administracji publicznej w ramach województwa oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obronnych;
       13) prowadzenie postępowań reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w stosunku do pracowników Urzędu oraz radnych Rady;
       14) sporządzanie dokumentacji i udział w przygotowaniu i organizowaniu zadań związanych z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej;
       15) prowadzenie (organizowanie) szkoleń dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera Urzędu oraz osób kierujących akcją kurierską;
       16) opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
    4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Podinspektor
Nikol Czaja
tel. 34 3575100 w.47
email: