Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej,  należą sprawy:

 1. W zakresie obrony cywilnej:
 1. opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych obrony cywilnej oraz koordynacja realizacji przedsięwzięć i procedur w nim zawartych:
 1. Planu Obrony Cywilnej Gminy,
 2. Planu ochrony zabytków,
 3. Planów ewakuacji (przyjęcia) ludności I,II,i III stopnia,
 4. Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych.
 1. opracowywanie i uzgodnienie rocznego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz realizacja zadań w nim zawartych;
 2. przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie działania Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) ludności oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie gminy;
 3. tworzenie i przygotowanie do działania Formacji Obrony Cywilnej (FOC);
 4. planowanie i organizacja szkolenia  z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w Gminie;
 5. prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;
 6. prowadzenie Bazy OC oraz systematyczne jej uaktualnianie;
 7. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej oraz opracowanie rocznej oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w Gminie.
 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz koordynacja realizacji przedsięwzięć i procedur w nim zawartych;
 2. opracowywanie i aktualizacja Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla gminy;
 3. koordynowanie z ramienia Urzędu działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy;
 4. planowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
 5. organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (GCZK). Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży dla obsady GCZK;
 6. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 7. nadzorowanie funkcjonowania łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 8. opracowanie dokumentacji oraz organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK);
 9. zabezpieczanie środków i materiałów wykorzystywanych w fazie reagowania i odbudowy zarządzania kryzysowego.
 1. W zakresie spraw obronnych:
 1. organizowanie, planowanie zadań obronnych w Urzędzie, w jego jednostkach organizacyjnych na które został nałożony obowiązek realizacji zadań obronnych;
 2. opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania gminy (POFG) w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 3. realizacja zadań w przedmiocie stanowisk kierowania, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Burmistrza Dobrodzienia na stanowisku kierowania;
 4. opracowywanie i aktualizacja „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Dobrodzień” oraz realizacja zadań w nim zawartych;
 5. prowadzenie spraw świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 6. planowanie i organizacja szkolenia obronnego w Gminie;
 7. organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad system stałego dyżuru Burmistrza Dobrodzienia (SD);
 8. nadzorowanie funkcjonowania łączności radiowej na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 9. coroczne opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
 10. organizowanie (w zależności od potrzeb) Punktu Kontrolnego HNS w ramach przedsięwzięć wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków Wsparcia Państwa – Gospodarza, współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi;
 11. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowań oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 12. współdziałanie z organami administracji publicznej w ramach województwa oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obronnych;
 13. prowadzenie postępowań reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w stosunku do pracowników Urzędu oraz radnych Rady;
 14. sporządzanie dokumentacji i udział w przygotowaniu i organizowaniu zadań związanych z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej;
 15. prowadzenie (organizowanie) szkoleń dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera Urzędu oraz osób kierujących akcją kurierską;
 16. opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Podinspektor
Tomasz Schneider
tel. 34 3575100 w.47
email: