Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  należy:

 1. W zakresie gospodarki komunalnej:
  1. zakładanie i zarządzanie cmentarzami komunalnych oraz ich likwidacja;
  2. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i cmentarzami nieczynnymi pozbawionymi opieki;
  3. nadzór nad prawidłową gospodarką lasami komunalnymi;
  4. zarządzanie siecią dróg będących w zarządzie Gminy;
  5. nadzór i kontrola działalności komunalnej w zakresie:
 1. utrzymania zieleni miejskiej,
 2. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 3. zimowego utrzymania szlaków komunikacyjnych, będących w zarządzie Gminy,
 4. organizacji targowiska,
 5. zużycia energii elektrycznej.
  1. prowadzenie spraw Gminy dotyczących ochrony zabytków;
  2. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, opinii i wniosków w zakresie stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii;
  3. koordynacja i obsługa zadań w ramach współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
  4. prowadzenie procedury dotyczącej zgody na parkowanie;
  5. prowadzenie spraw związanych z Strefą Płatnego Parkowania.
 1. W zakresie gospodarki gruntami:
  1. przygotowanie trenów pod ogrody działkowe;
  2. przygotowanie terenów inwestycyjnych;
  3. przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
  4. gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne, ustalanie trybu ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne oraz ustalanie ich wartości, ceny i opłat za korzystanie z nich;
  5. prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych;
  6. komunalizacja gruntów;
  7. regulacja stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości będących w zasobie Gminy;
  8. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
  9. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji leśnej oraz zestawienia dotyczące użytków rolnych;
  10. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy;
  11. obsługa inwestorów na terenie gminy Dobrodzień.
 2. W zakresie ochrony powietrza i rolnictwa:
 1. realizacja Programu „Czyste Powietrze”;
 2. prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;
 3. opracowanie programu  gospodarki niskoemisyjnej i aktualizacja;
 4. realizacja zadań wynikających z programu LIFE;
 5. prowadzenie spraw z wymianą oraz z likwidacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwalonego przez Radę Programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt;
 7. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi;
 8. sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne;
 9. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą;
 10. gospodarka łowiecka, w zakresie współdziałania z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim Gminy, w szczególności w zakresie ochrony bytujących na jej terenie zwierzyny.
 1. W zakresie ochrony środowiska:
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (interwencje w terenie, prowadzenie rejestrów instalacji mających wpływ na środowisko);
 2. wydawanie decyzji związanych z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko;
 3. udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;
 4. prowadzenie spraw wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 6. realizacja i koordynacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne;
 7. prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową;
 8. opracowywanie programów ochrony środowiska, usuwania azbestu oraz ich aktualizacja;
 9. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 10. przygotowywanie wyborów do Izby Rolniczej.
 1. W zakresie gospodarki mieszkaniowej, odpadów komunalnych, rolnictwa:
  1. gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi;
  2. zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwalnianym z zakładów karnych;
  3. sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
  4. prowadzenie spraw dotyczących zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy Dobrodzień;
  5. prowadzenie rejestru uproszczonych planów urządzenia lasów;
  6. przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zmian do regulaminu oraz projektów uchwał wymaganych przepisami prawa w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach;
  7. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości, prawidłowym stanem sanitarnym Gminy, z wyłączeniem zadań przekazanych do Związku Międzygminnego „Czysty Region”;
  8. nadzorowanie realizacji zadań przekazanych do Związku Międzygminnego „Czysty Region”;
 2. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami gospodarczymi w zakresie powierzonych im zadań.
 3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
Michał Tul
tel. 34 3575100
email: