Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy:

 1. W zakresie gospodarki komunalnej:

  1. zakładanie i zarządzanie cmentarzami komunalnych oraz ich likwidacja;

  2. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i cmentarzami nieczynnymi pozbawionymi opieki;

  3. gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi;

  4. zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwalnianym z zakładów karnych;

  5. nadzór nad prawidłową gospodarką lasami komunalnymi;

  6. zarządzanie siecią dróg będących w zarządzie Gminy;

  7. nadzór i kontrola działalności komunalnej w zakresie:

   1. prowadzenie spraw Gminy dotyczących ochrony zabytków;

   2. utrzymania zieleni miejskiej

   3. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

   4. zimowego utrzymania szlaków komunikacyjnych, będących w zarządzie Gminy,

   5. organizacji targowiska,

  8. zużycia energii elektrycznej.

  9. ochrona wód i ochrona przed powodzią;

  10. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, opinii i wniosków w zakresie stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii;

  11. koordynacja i obsługa zadań w ramach współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;

  12. prowadzenie procedury dotyczącej zgody na parkowanie;

  13. prowadzenie spraw dotyczących zbiorowego transportu publicznego na trenie gminy Dobrodzień.

 2. W zakresie gospodarki gruntami:

  1. przygotowanie trenów pod ogrody działkowe;

  2. przygotowanie terenów inwestycyjnych;

  3. przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;

  4. gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne, ustalanie trybu ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne oraz ustalanie ich wartości, ceny i opłat za korzystanie z nich;

  5. prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych;

  6. komunalizacja gruntów;

  7. regulacja stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości będących w zasobie Gminy;

  8. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;

  9. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji leśnej oraz zestawienia dotyczące użytków rolnych;

  10. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 3. W zakresie rolnictwa i leśnictwa:

  1. zatwierdzanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w sferach ochronnych;

  2. wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego;

  3. prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwalonego przez Radę Programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt;

  4. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi;

  5. sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne;

  6. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą;

  7. ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami;

  8. przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących decyzji wyłączenia z produkcji rolnej;

  9. nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zakazie uprawy maku i wydawanie zezwoleń na uprawę konopi;

  10. gospodarka łowiecka, w zakresie współdziałania z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim Gminy, w szczególności w zakresie ochrony bytujących na jej terenie zwierzyny;

  11. sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;

  12. przygotowywanie wyborów do Izby Rolniczej;

  13. realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowych Funduszy Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunalnych, dotyczących rolników z  tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych położonych na terenie Gminy;

  14. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 1. W zakresie ochrony środowiska:

  1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (interwencje w terenie, prowadzenie rejestrów instalacji mających wpływ na środowisko);

  2. wydawanie decyzji związanych z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko;

  3. udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;

  4. prowadzenie spraw wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest;

  5. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

  6. opracowywanie programów ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, usuwania azbestu oraz ich aktualizacja;

  7. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

  8. prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego (wydawanie opinii i uzgodnień);

  9. prowadzenie spraw z wymianą oraz likwidacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień

 2. W zakresie odpady komunalne:

  1. przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zmian do regulaminu oraz projektów uchwał wymaganych przepisami prawa w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach;

  2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości, prawidłowym stanem sanitarnym Gminy, z wyłączeniem zadań przekazanych do Związku Międzygminnego „Czysty Region”;

  3. nadzorowanie realizacji zadań przekazanych do Związku Międzygminnego „Czysty Region”;

 3. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami gospodarczymi w zakresie powierzonych im zadań.

 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
Michał Tul
tel. 34 3575100
email: