Przejdź do treści strony WCAG

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  należy:
    1. W zakresie gospodarki komunalnej:
        1) zakładanie i zarządzanie cmentarzami komunalnych oraz ich likwidacja;
        2) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i cmentarzami nieczynnymi pozbawionymi opieki;
        3) gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi;
        4) zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwalnianym z zakładów karnych;
        5) nadzór nad prawidłową gospodarką lasami komunalnymi;
        6) zarządzanie siecią dróg będących w zarządzie Gminy;
        7) nadzór i kontrola działalności komunalnej w zakresie:
            a) utrzymania zieleni miejskiej,
            b) utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
            c) zimowego utrzymania szlaków komunikacyjnych, będących w zarządzie Gminy,
            d) organizacji targowiska,
            e) zużycia energii elektrycznej.
        8) prowadzenie spraw Gminy dotyczących ochrony zabytków;
        9) ochrona wód i ochrona przed powodzią;
        10) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, opinii i wniosków w zakresie stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii;
        11) koordynacja i obsługa zadań w ramach współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
        12) prowadzenie procedury dotyczącej zgody na parkowanie.
    2. W zakresie gospodarki gruntami:
        1) przygotowanie trenów pod ogrody działkowe;
        2) przygotowanie terenów inwestycyjnych;
        3) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
        4) gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne, ustalanie trybu ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne oraz ustalanie ich wartości, ceny i opłat za korzystanie z nich;
        5) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych;
        6) komunalizacja gruntów;
        7) regulacja stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości będących w zasobie Gminy;
        8) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
        9) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji leśnej oraz zestawienia dotyczące użytków rolnych;
        10) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy.
    3. W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
        1) zatwierdzanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w sferach ochronnych;
        2) wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego;
        3) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwalonego przez Radę Programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt;
        4) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi;
        5) sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne;
        6) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą;
        7) ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami;
        8) przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących decyzji wyłączenia z produkcji rolnej;
        9) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zakazie uprawy maku i wydawanie zezwoleń na uprawę konopi;
       10) gospodarka łowiecka, w zakresie współdziałania z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim Gminy, w szczególności w zakresie ochrony bytujących na jej terenie zwierzyny;
       11) sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
       12) przygotowywanie wyborów do Izby Rolniczej;
       13) realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowych Funduszy Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunalnych, dotyczących rolników z  tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz  ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych położonych na terenie Gminy;
       14) prowadzenie spraw  związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
    4. W zakresie ochrony środowiska:
       1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (interwencje w terenie, prowadzenie rejestrów instalacji mających wpływ na środowisko);
       2) wydawanie decyzji związanych z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko;
       3) udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;
       4) prowadzenie spraw wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest;
       5) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
       6) opracowywanie programów ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, usuwania azbestu oraz ich aktualizacja;
       7) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
       8) prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego (wydawanie opinii i uzgodnień);
    5. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami gospodarczymi w zakresie powierzonych im zadań.
    6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
Michał Tul
tel. 34 3575100
email: