Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Finansowo-Budżetowy

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz Budżetu JST, a w szczególności:
 1. kompletowanie dokumentów księgowych, dekretowanie i przygotowanie do księgowania;
 2. kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 3. dokonywanie płatności z rachunków bankowych;
 4. bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej i jednostki samorządu terytorialnego;
 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 6. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy;
 7. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat;
 8. prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego;
 9. ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 1. Współdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izbą Rachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Bankami.
 2. Prowadzenie spraw płacowych:
 1. sporządzanie list płac;
 2. sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników;
 3. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika;
 4. prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, sprawdzanie rachunków, obliczanie podatku, rozliczanie z Urzędem skarbowym – prowadzenie rozliczeń rocznych oraz miesięcznych;
 5. prowadzenie kart zasiłkowych osób przebywających na L4 płatnych z funduszu płac i  ZUS-u;
 6. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu;
 7. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu;
 8. sporządzanie rocznych rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu, radnych, umów zleceń itd.
 1. Wystawianie faktur VAT, not obciążeniowych.
 2. Prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.
 3. Prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych.
 4. Prowadzenie rachunkowości podatkowej Urzędu:
 1. wymiar podatków i opłat lokalnych;
 2. prowadzenie ewidencji księgowej podatków;
 3. windykacja zaległości z tyt. Podatków i opłat;
 4. przygotowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń podatkowych;
 5. sporządzanie sprawozdań podatkowych;
 6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów podatkowych przez podatników;
 7. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 8. wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych;
 9. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.
 1. Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetu gminy i spoza sektora finansów publicznych.
 2. Rozliczanie inwentaryzacji.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
 4. Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego lub upoważniony pracownik zastępuje Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Skarbnik Gminy
Gabriela Gaś
tel. 34 3575100 w.43
email: