Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Finansowo-Budżetowy

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy:
    1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz Budżetu JST, a w szczególności:
    1) kompletowanie dokumentów księgowych, dekretowanie i przygotowanie do księgowania;
    2) kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
    3) dokonywanie płatności z rachunków bankowych;
    4) bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej i jednostki samorządu terytorialnego;
    5) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
    6) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy;
    7) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat;
    8) prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego;
    9) ewidencja druków ścisłego zarachowania.
    2. Współdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izbą Rachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Bankami.
    3. Prowadzenie spraw płacowych:
    1) sporządzanie list płac;
    2) sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników;
    3) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika;
    4) prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, sprawdzanie rachunków, obliczanie podatku, rozliczanie z Urzędem skarbowym – prowadzenie rozliczeń rocznych oraz miesięcznych;
    5) prowadzenie kart zasiłkowych osób przebywających na L4 płatnych z funduszu płac i  ZUS-u;
    6) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu;
    7) naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu;
    8) sporządzanie rocznych rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu, radnych, umów zleceń itd.
    4. Wystawianie faktur VAT, not obciążeniowych.
    5. Prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.
    6. Prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych.
    7. Prowadzenie rachunkowości podatkowej Urzędu:
    1) wymiar podatków i opłat lokalnych;
    2) prowadzenie ewidencji księgowej podatków;
    3) windykacja zaległości z tyt. Podatków i opłat;
    4) przygotowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń podatkowych;
    5) sporządzanie sprawozdań podatkowych;
    6) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów podatkowych przez podatników;
    7) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
    8) wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych;
    9) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.
    8. Rozliczanie dotacji udzielnych z budżetu gminy.
    9. Rozliczanie inwentaryzacji.
    10. Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego lub upoważniony pracownik zastępuje Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności.
    11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Skarbnik Gminy
Gabriela Gaś
tel. 34 3575100 w.43
email: