Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Do zadań  Referatu Spraw Obywatelskich i należy:
    1. Prowadzenie spraw ewidencji ludności:
        1) rejestracja zadań wynikających z prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL w tym:
            a) zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy,
            b) wymeldowania z pobytu stałego i pobytu czasowego,
            c) zgłoszenia wyjazdu poza granice RP na pobyt czasowy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
        2) prowadzenie w formie elektronicznej rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
        3) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności na wniosek stron;
        4) wysyłanie zleceń w systemie PESEL do właściwych organów gmin w celu usuwania niezgodności w danych adresowych;
        5) realizacja zleceń w systemie PESEL przesłanych przez inne organy gmin w celu usuwania niezgodności w danych adresowych;
        6) nadawanie osobom nr PESEL zgodnie z ustawą o ewidencji ludności;
        7) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców na wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego;
        8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie, zameldowanie oraz uchylenia czynności  materialno-technicznych oraz wydanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
        9) rejestracja zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców;
        10) sporządzanie zestawień w zakresie kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat;
        11) sporządzanie wykazów w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenie kwalifikacji wojskowej;
        12) udostępnianie dla Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowych informacji dotyczących migracji ludności;
        13) sporządzanie sprawozdawczości statystycznych w zakresie ewidencji ludności.
    2. Obsługa rejestru dowodów osobistych:
    1) przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych;
    2) postępowanie z wymianą, unieważnieniem i utratą dowodów osobistych;
    3) prowadzenie rejestru utraconych, unieważnionych i uszkodzonych dowodów osobistych;
    4) wydawanie zaświadczeń z Rejestrów z Dowodów Osobistych;
    5) sprawy związane z udostępnieniem danych w trybie jednostkowym, udostępnienie dokumentacji związanych z dowodem osobistym;
    6) wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego;
    7) wydawanie decyzji o odmowie udzielenia informacji z rejestru dowodów osobistych;
    8) zakładanie kopert dowodowych zgodnie z numeracją.
    3. Sprawy wojskowe:
    1) przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
    2) uznawanie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, uznawanie żołnierza za niezbędnego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, orzekanie w sprawach rekompensat utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz zasiłków dla osób pełniących służbę zastępczą uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.
    4. Przeprowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.
    5. Stały rejestr wyborców:
    1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
    2) sporządzanie spisów wyborców;
    3) sporządzanie spisów osób uprawnionych do wzięcia udziału w referendum, wydawanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców.
    6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Ewa Kalisz
tel. 34 3575100 w.40
email: