Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Do zadań  Referatu Spraw Obywatelskich i należy:

 1. Prowadzenie spraw ewidencji ludności:
  1. rejestracja zadań wynikających z prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL w tym:
   1. zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy,
   2. wymeldowania z pobytu stałego i pobytu czasowego,
   3. zgłoszenia wyjazdu poza granice RP na pobyt czasowy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
  2. prowadzenie w formie elektronicznej rejestru mieszkańców;
  3. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności na wniosek stron;
  4. wysyłanie zleceń w systemie PESEL do właściwych organów gmin w celu usuwania niezgodności w danych adresowych;
  5. realizacja zleceń w systemie PESEL przesłanych przez inne organy gmin w celu usuwania niezgodności w danych adresowych;
  6. nadawanie osobom nr PESEL zgodnie z ustawą o ewidencji ludności;
  7. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL  na wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego;
  8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie, zameldowanie oraz uchylenia czynności  materialno-technicznych oraz wydanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
  9. rejestracja zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców;
  10. sporządzanie zestawień w zakresie kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat;
  11. sporządzanie wykazów w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenie kwalifikacji wojskowej;
  12. udostępnianie dla Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowych informacji dotyczących migracji ludności;
  13. sporządzanie sprawozdawczości statystycznych w zakresie ewidencji ludności.
 2. Obsługa rejestru dowodów osobistych:
 1. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych;
 2. postępowanie z wymianą, unieważnieniem i utratą dowodów osobistych;
 3. prowadzenie rejestru utraconych, unieważnionych i uszkodzonych dowodów osobistych;
 4. wydawanie zaświadczeń z Rejestrów z Dowodów Osobistych;
 5. sprawy związane z udostępnieniem danych w trybie jednostkowym, udostępnienie dokumentacji związanych z dowodem osobistym;
 6. wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego;
 7. wydawanie decyzji o odmowie udzielenia informacji z rejestru dowodów osobistych;
 8. zakładanie kopert dowodowych zgodnie z numeracją.
 1. Sprawy wojskowe:
 1. wykonywanie zadań związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową;
 2. uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego, orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,  orzekanie w sprawach rekompensat utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz zasiłków dla osób pełniących służbę zastępczą uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.
 1. Stały rejestr wyborców:
 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
 2. sporządzanie spisów wyborców;
 3. sporządzanie spisów osób uprawnionych do wzięcia udziału w referendum,

wydawanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców.

 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Ewa Kalisz
tel. 34 3575100 w.40
email: