Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wydzielonych dróg gminnych.
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip - FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.PDF - WZÓR UMOWY (dot. części 1 zamówienia)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.PDF - WZÓR UMOWY (dot. części 2 zamówienia)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.PDF - WZÓR UMOWY (dot. części 3 zamówienia)
część 1 zamówienia: Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Mańki w Dobrodzieniu
Załącznik nr 9 do SIWZ - ZIPPRZEDMIARY (dot. części 1 zamówienia).zip
Załącznik nr 10 do SIWZ - ZIPPROJEKTY WYKONAWCZE (dot. części 1 zamówienia).zip
Załącznik nr 11 do SIWZ - ZIPSPECYFIKACJE TECHNICZNE (dot. części 1 zamówienia).zip
Załącznik nr 12 do SIWZ - PDFDOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO (dot. części 1 zamówienia).pdf
Załącznik nr 13 do SIWZ - PDFPROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (dot. części 1 zamówienia).pdf
Załącznik nr 14 do SIWZ - PDFOŚWIADCZENIE Projektanta (dot. części 1 zamówienia).PDF
część 2 zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Placu Wolności do ul. Cmentarnej
Załącznik nr 15 do SIWZ - ZIPPRZEDMIARY ROBÓT (dot. części 2 zamówienia).zip
Załącznik nr 16 do SIWZ - ZIPProjekty wykonawcze (dot. części 2 zamówienia).zip
Załącznik nr 17 do SIWZ - ZIPSPECYFIKACJE TECHNICZNE (dot. części 2 zamówienia).zip
Załącznik nr 18 do SIWZ - PDFDOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO (dot. części 2 zamówienia).pdf
Załącznik nr 19 do SIWZ - ZIPPROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (dot. części 2 zamówienia).zip
Załącznik nr 20 do SIWZ - PDFOŚWIADCZENIE Projektanta (dot. części 2 zamówienia).PDF
część 3 zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna w Główczycach
Załącznik nr 21 do SIWZ - ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części 3 zamówienia).zip
Załącznik nr 22 do SIWZ - ZIPPROJEKT BUDOWLANY dot. bud. drogi doj. do grun. rol. w m. Główczyce (dot. części 3 zamówienia) - 1.zip
                                       ZIPPROJEKT BUDOWLANY dot. bud. drogi doj. do grun. rol. w m. Główczyce (dot. części 3 zamówienia) - 2.zip
Załącznik nr 23 do SIWZ - PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części 3 zamówienia).pdf

                   PDFZmiana treści SIWZ.PDF

                   PDFPRZEDMIAR ROBÓT - branża elektryczna (dot. części 1 zamówienia).pdf
                   ATHPRZEDMIAR ROBÓT - branża elektryczna (dot. części 1 zamówienia).ath
 

                 
 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2015
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  31-03-2015 23:41
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  17-04-2015 14:28
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3134
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl