Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Organizacyjno-Samorządowy

REFERAT ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY

Do zadań Referatu Organizacyjno-Samorządowego należy:

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez:
  1. obsługę sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
  2. przyjmowanie, rejestracja pism i dokumentów wpływających do Urzędu i przekazywanie ich poszczególnym komórkom;
  3. wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji urzędowej drogą pocztową;
  4. prenumeratę i rozdział wydawnictw urzędowych oraz prasy;
  5. wywieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Urzędu i prowadzenie ewidencji tych ogłoszeń;
  6. obsługa centrali telefonicznej;
  7. organizowanie spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
 2. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.
 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, rejestru pieczęci urzędowych.
 4. Pomoc w organizowaniu wyborów i referendum.
 5. Prowadzenie procedury i rejestru przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu Miejskiego.
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 7. Prowadzenie spraw stypendium sportowych przyznanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 8. Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, m.in.:
  1. przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady Miejskiej, Komisji stałych Rady;
  2. sporządzanie protokołów z Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji stałych Rady;
  3. ewidencjonowanie  i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim referatom;
  4. przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego;
  5. przekazywanie uchwał Rady właściwym referatom i jednostkom organizacyjnym;
  6. udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z zadań publicznych realizowanych przez Radę w tym protokołów z posiedzeń Rady i Komisji;
  7. przygotowanie rozliczeń finansowych związanych z dietami radnych;
  8. prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.
 9. Prowadzenie spraw z wiązanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich.
 10. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.
 11. Prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim.
 12. Zaopatrywanie Urzędu w artykuły biurowe, środki czystości, meble, sprzęt biurowy i pozostałe wyposażenie.
 13. Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą.
 14. Koordynacja czynności związanych z prowadzeniem bieżących remontów w pomieszczeniach Urzędu oraz nadzór nad sprawami gospodarczymi.
 15. Zapewnienie czystości, estetyki  budynku i biur Urzędu w tym nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.
 16. Wykonywanie innych  zadań zleconych przez Burmistrza.

Sekretarz Gminy
Waldemar Krafczyk
tel. 34 3575100 w.38
email: