Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Organizacyjno-Samorządowy

REFERAT ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY

Do zadań Referatu Organizacyjno-Samorządowego należy:
    1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez:
        1) obsługę sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
        2) przyjmowanie, rejestracja pism i dokumentów wpływających do Urzędu i przekazywanie ich poszczególnym komórkom;
        3) wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji urzędowej drogą pocztową;
        4) prenumeratę i rozdział wydawnictw urzędowych oraz prasy;
        5) wywieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Urzędu i prowadzenie ewidencji tych ogłoszeń;
        6) obsługa centrali telefonicznej;
        7) organizowanie spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
    2. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.
    3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, rejestru pieczęci urzędowych.
    4. Pomoc w organizowaniu wyborów i referendum.
    5. Prowadzenie procedury i rejestru przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu Miejskiego.
    6. Prowadzenie archiwum zakładowego.
    7. Ewidencja wniosków pracodawców zgłaszających fakt zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym, analiza dokumentacji i przygotowanie decyzji w sprawie wypłaty pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
    8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie Gminy Dobrodzień.
    9. Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, m.in.:
        1) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady Miejskiej, Komisji stałych Rady;
        2) sporządzanie protokołów z Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji stałych Rady;
        3) ewidencjonowanie  i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim referatom;
        4) przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego;
        5) przekazywanie uchwał Rady właściwym referatom i jednostkom organizacyjnym;
        6) udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z zadań publicznych realizowanych przez Radę w tym protokołów z posiedzeń Rady i Komisji;
        7) przygotowanie rozliczeń finansowych związanych z dietami radnych;
        8) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.
    10. Prowadzenie spraw z wiązanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich.
    11. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.
    12. Zaopatrywanie Urzędu w artykuły biurowe, środki czystości, meble, sprzęt biurowy i pozostałe wyposażenie.
    13. Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą.
    14. Koordynacja czynności związanych z prowadzeniem bieżących remontów w pomieszczeniach Urzędu oraz nadzór nad sprawami gospodarczymi.
    15. Zapewnienie czystości, estetyki  budynku i biur Urzędu w tym nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.
    16. Wykonywanie innych  zadań zleconych przez Burmistrza.

Sekretarz Gminy
Waldemar Krafczyk
tel. 34 3575100 w.38
email: