Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)
 

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ODTZałącznik nr 5 do SIWZ.odt CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf WZÓR UMOWY (dot. części 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf WZÓR UMOWY (dot. części 2 zamówienia)

 Załącznik nr 8 do SIWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części 1 zamówienia).zip          

                             Załącznik nr 9 do SIWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części 1 zamówienia).pdf

                             Załącznik nr 10 do SIWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części 2 zamówienia).zip

                                       Załącznik nr 11 do SIWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części 2 zamówienia).pdf
 

                                                  

Załącznik nr 11

              

 

 

 


 

         

 10 –

   

 

Załącznik nr 9

Załącznik nr 9

  

Załącznik nr 9

Załącznik nr 9

Metryczka
 • wytworzono:
  25-02-2015
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  25-02-2015 16:07
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  25-02-2015 16:23
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2433
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl