Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SEKRETARZ

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza  należy prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy a w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.
 2. Sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i czuwanie nad jego aktualizacją.
 3. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.
 4. Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy.
 5. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy.
 6. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, min:
 7. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
 8. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
 9. organizowanie, przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu;
 10. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, oraz nadzorowanie spraw z zakresu zarządzania personelem.
 11. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 12. Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 13. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 14. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.
 15. Nadzorowanie prac związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez pracowników Urzędu.
 16. Przeprowadzanie kontroli terminowego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki Urzędu.
 17. Prowadzenie przesłuchań świadków w celu udokumentowania okresów zatrudnienia.
 18. Prowadzenie procedury naboru pracowników do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 19. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem służby przygotowawczej.
 20. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie działania i kompetencji Sekretarza.
 21. Prowadzenie dokumentacji związanej z podziałem administracyjnym Gminy.
 22. Nadzór nad przygotowaniem materiałów na Sesje Rady i posiedzenia Komisji.
 23. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
 24. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
 25. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i ich udostępnianiem zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 26. Uczestniczenie w realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 27. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Sekretarz Gminy
Waldemar Krafczyk
tel. 34 3575100 w.38
email: