Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

SEKRETARZ

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza  należy prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy a w szczególności:
    1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.
    2. Sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i czuwanie nad jego aktualizacją.
    3. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.
    4. Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy.
    5. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy.
    6. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, min:
    1) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
    2) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
    3) organizowanie, przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu;
    7. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, oraz nadzorowanie spraw z zakresu zarządzania personelem.
    8. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
    9. Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
    10. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
    11. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza do spraw wyborów.
    12. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.
    13. Nadzorowanie prac związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez pracowników Urzędu.
    14. Przeprowadzanie kontroli terminowego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki Urzędu.
    15. Prowadzenie przesłuchań świadków w celu udokumentowania okresów zatrudnienia.
    16. Prowadzenie procedury naboru pracowników do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
    17. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem służby przygotowawczej.
    18. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie działania i kompetencji Sekretarza.
    19. Prowadzenie dokumentacji związanej z podziałem administracyjnym Gminy.
    20. Nadzór nad przygotowaniem materiałów na Sesje Rady i posiedzenia Komisji.
    21. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
    22. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
    23. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i ich udostępnianiem zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
    24. Uczestniczenie w realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
    25. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Sekretarz Gminy
Waldemar Krafczyk
tel. 34 3575100 w.38
email:

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:30
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 11:19
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4624
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl