Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem.
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 7. Powierzanie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi.
 8. Upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 9. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych.
 10. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 11. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i od pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 12. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
 13. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 14. Wykonywanie innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.
 15. Pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 16. Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia alarmu przeciwpowodziowego.
 17. Kierowanie działaniami związanymi z  monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy.
 18. Nadzór nad wykonaniem zadań związanych z obronnością w zakresie:
 1. planowania operacyjnego;
 2. doręczenia dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej;
 3. przygotowania  podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 4. uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru;
 5. nakładania i realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 6. rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
 7. reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.

Burmistrz Dobrodzienia
Andrzej Jasiński
tel. 34 3575100
email: