Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
    1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
    2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem.
    3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
    4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
    5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
    6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
    7. Powierzanie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi.
    8. Upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
    9. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych.
    10. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
    11. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i od pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
    12. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
    13. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu.
    14. Wykonywanie innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.
    15. Pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
    16. Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia alarmu przeciwpowodziowego.
    17. Kierowanie działaniami związanymi z  monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy.
    18. Nadzór nad wykonaniem zadań związanych z obronnością w zakresie:
    1) planowania operacyjnego;
    2) doręczenia dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej;
    3) przygotowania  podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
    4) uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru;
    5) nakładania i realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
    6) rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
    7) reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.

Burmistrz Dobrodzienia
Andrzej Jasiński
tel. 34 3575100
email: