Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  w zwiazku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie  przetargu nieograniczonego na modernizację budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

               PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc - FORMULARZ OFERTOWY

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf -  WZÓR UMOWY

PDFCHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.PDF

PDFPrzedmiar robót - roboty wewnętrzne.pdf

PDFPrzedmiar robót - roboty zewnętrzne.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

PDFelewacje istniejące 1.pdf

PDFelewacje istniejące 2.pdf

PDFelewacje po modernizacji 1.pdf

PDFelewacje po modernizacji 2.pdf

PDFrzut parteru istniejący.pdf

PDFrzut parteru po modernizacji.pdf

             PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

             PDFZmiana treści SIWZ.PDF

UWAGA !!!:

Przedłużony został termin składania ofert oraz termin wnoszenia wadium do dnia 26.08.2014 r. do godz. 10:00.