Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej 2019

PDFUchwała Nr XI 94 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 94 2019.pdf

PDFUchwała Nr XI 93 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 93 2019.pdf

PDFUchwała Nr XI 92 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 92 2019.pdf

PDFUchwała Nr XI 91 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 91 2019.pdf

PDFUchwała Nr XI 90 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 90 2019.pdf

PDFUchwała Nr XI 89 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 89 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 88 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 88 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 87 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 87 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 86 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 86 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 85 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 85 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 84 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 84 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 83 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 83 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 82 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 82 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 81 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 81 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 80 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 80 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 79 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 79 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 78 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 78 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 77 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 77 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 76 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 76 2019.pdf

PDFUchwała Nr X 75 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Dobrodzienia

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 75 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 74 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 74 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 73 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przeprowadzenia kontroli

PDFGłosowanie uchwały Nr IX 73 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 72 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 72 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 71 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDFGłosowanie uchwały Nr IX 71 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 70 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr IX 70 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 69 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 69 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 68 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 68 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 67 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Dobrodzień w prawo własności tych gruntów

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 67 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 66 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 66 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 65 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 65 2019.pdf

PDFUchwała Nr IX 64 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrodzienia wotum zaufania

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 64 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 63 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 63 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 62 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 62 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 61 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień”

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 61 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 60 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 60 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 59 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 59 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 58 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 58 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 57 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 57 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 56 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 56 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII 55 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 55 2019.pdf

PDFUchwała Nr VII 54 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 54 2019.pdf

PDFUchwała Nr VII 53 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 53 2019.pdf

PDFUchwała Nr VII 52 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 52 2019.pdf

PDFUchwała Nr VII 51 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 51 2019.pdf

PDFUchwała Nr VII 50 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 50 2019.pdf

PDFUchwała Nr VII 49 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 49 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 48 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 48 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 47 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 47 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 46 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 46 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 45 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 45 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 44 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 44 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 43 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 43 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 42 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez uczelnie, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 42 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 41 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 41 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 40 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 40 2019.pdf

PDFUchwała Nr VI 39 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 39 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 38 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 38 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 37 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 37 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 36 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 36 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 35 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 35 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 34 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 34 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 33 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 33 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 32 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 32 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 31 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 31 2019.pdf

PDFUchwała Nr V 30 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 30 2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2019
  przez: Barbara Orlikowska
 • opublikowano:
  12-02-2019 12:09
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  03-10-2019 07:50
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1186
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×