Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

 1. Organy samorządowe miasta wydają akty prawne powszechnie obowiązujące na obszarze miasta i gminy w formie uchwał.
 2. Akty prawne ustanawiają:
 • Rada w formie uchwał,
 • Burmistrz w formie zarządzeń – nie dotyczy wydawania zarządzeń porządkowych.
 1. Projekty aktów wymienionych w ust. 2 przygotowują właściwe rzeczowo referaty.
 2. Referat przygotowujący projekty aktów, o których mowa wyżej przedstawia je do zaopiniowania:
 • Skarbnikowi Gminy – jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe,
 • Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Samorządowego – jeżeli treść aktu dotyczy problematyki organizacyjnej,
 • Radcom prawnym Urzędu,
 • Kierownikom innych referatów, jeżeli zamierzona regulacja obejmuje problematykę dotyczącą zakresu tych referatów,
 • właściwej Komisji Rady – gdy akt stanowić ma prawo miejscowe oraz gdy opinii Komisji wymaga uchwała Rady.
 1. W miarę potrzeby przygotowywane projekty aktów prawnych powinny być konsultowane z przedstawicielami zainteresowanych organizacji społecznych, związków zawodowych i innych,
 2. Uzasadnienie projektu winno wskazywać na cel opracowania aktu (opis stanu faktycznego i zamierzone efekty wprowadzenia go w życie oraz inne możliwości uregulowania jego przedmiotu) z argumentacją za dokonanym w projekcie wyborem.
 3. Obsługa prawna Urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną i formę prawną w porozumieniu z referatem, który opracował projekt.
 4. Tak opracowany projekt trafiana sesję pod obrady Rady Miejskiej.
 5. Przepisy miasta i gminy ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, chyba, że szczególne przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. W zakresie określonym ustawą przepisy miasta i gminy ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
 7. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.
 8. Powyższe postanowienia nie mogą być sprzeczne z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów, ustalającymi szczegółowy tryb i zasady postępowania w sprawach opracowywania, opiniowania i konsultowania projektów ustanawiających przepisy prawa miejscowego oraz ich wydawania.


opr. Róża Koźlik

 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 29-08-2011 12:05
 • Modyfikował: Piotr Więdłocha, data modyfikacji: 29-08-2011 12:10
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 29-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6435
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/206/7188/sposob-stanowienia-aktow-publicznoprawnych.html
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 29-08-2011 12:05
 • Modyfikował: Piotr Więdłocha, data modyfikacji: 29-08-2011 12:10
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 29-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6435
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/206/7188/sposob-stanowienia-aktow-publicznoprawnych.html
 • Data publikacji: 29-08-2011 12:05 przez: Piotr Więdłocha
 • Modyfikował: Piotr Więdłocha
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 29-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6435
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-08-2011, godz. 12:10:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  29-08-2011, godz. 12:10:07
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  29-08-2011, godz. 12:09:50
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  29-08-2011, godz. 12:05:15
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl