Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej 2018

PDFUchwała Nr XL 342 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego

PDFUchwała Nr XL 341 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XL 340 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018r

PDFUchwała Nr XL 339 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XL 338 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XL 337 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XL 336 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXV/253/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała Nr XL 335 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

PDFUchwała Nr XL 334 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XL 333 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz

PDFUchwała Nr XL 332 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XL 331 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej

PDFUchwała Nr XXXIX 330 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIX 329 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXIX 328 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

PDFUchwała Nr XXXIX 327 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 326 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki "Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 325 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 324 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 323 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 322 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 321 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr XXXVIII 320 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXVIII 319 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/286/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXVIII 318 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVIII 317 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXVIII 316 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 315 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia

PDFUchwała Nr XXXVIII 314 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 313 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII 312 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII 311 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXVIII 310 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXVII 309 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVII 308 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXVII 307 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr XXXVII 306 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018-2021"

PDFUchwała Nr XXXVII 305 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie stanowiska dotyczącego projektowanego obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” oraz rezerwatu przyrody „Mała Panew"

PDFUchwała Nr XXXVII 304 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień”

PDFUchwała Nr XXXVI 303 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVI 302 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXVI 301 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXXVI 300 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXVI 299 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXVI 298 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXV 297 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXV 296 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako jednostki dla której organizatorem jest Gmina Dobrodzień do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

PDFUchwała Nr XXXV 295 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXV 294 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXV 293 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwała Nr XXXV 292 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała Nr XXXV 291 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr XXXIV 290 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXXIV 289 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIV 288 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXIV 287 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr XXXIV 286 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXIV 285 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XXXIV 284 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza

PDFUchwała Nr XXXIV 283 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku

PDFUchwała Nr XXXIV 282 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXIII 281 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIII 280 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2018
  przez: Barbara Orlikowska
 • opublikowano:
  30-01-2018 08:36
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  24-10-2018 11:49
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2909
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×