Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 • Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych należą sprawy:

    1. W zakresie obrony cywilnej:
    1) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych obrony cywilnej oraz koordynacja realizacji przedsięwzięć i procedur w nim zawartych:
    a) Planu Obrony Cywilnej Gminy,
    b) Planu ochrony zabytków,
    c) Planów ewakuacji (przyjęcia) ludności I,II,i III stopnia,
    d) Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych.
    2) opracowywanie i uzgodnienie rocznego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz realizacja zadań w nim zawartych;
    3) przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie działania Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) ludności oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie gminy;
    4) tworzenie i przygotowanie do działania Formacji Obrony Cywilnej (FOC);
    5) planowanie i organizacja szkolenia  z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w Gminie;
    6) prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;
    7) prowadzenie Bazy OC oraz systematyczne jej uaktualnianie;
    8) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej oraz opracowanie rocznej oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w Gminie.
    2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
    1) opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz koordynacja realizacji przedsięwzięć i procedur w nim zawartych;
    2) opracowywanie i aktualizacja Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla gminy;
    3) koordynowanie z ramienia Urzędu działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy;
    4) planowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
    5) organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (GCZK ). Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży dla obsady GCZK;
    6) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
    7) nadzorowanie funkcjonowania łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego;
    8) opracowanie dokumentacji oraz organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK);
    9) zabezpieczanie środków i materiałów wykorzystywanych w fazie reagowania i odbudowy zarządzania kryzysowego.
    3. W zakresie spraw obronnych:
    1) organizowanie, planowanie zadań obronnych w Urzędzie, w jego jednostkach organizacyjnych na które został nałożony obowiązek realizacji zadań obronnych;
    2) opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania gminy (POFG) w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
    3) realizacja zadań w przedmiocie stanowisk kierowania, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Burmistrza Dobrodzienia na stanowisku kierowania;
    4) opracowywanie i aktualizacja „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Dobrodzień” oraz realizacja zadań w nim zawartych;
    5) prowadzenie spraw świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
    6) planowanie i organizacja szkolenia obronnego w Gminie;
    7) organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad system stałego dyżuru Burmistrza Dobrodzienia (SD);
    8) nadzorowanie funkcjonowania łączności radiowej na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
    9) coroczne opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
    10) organizowanie (w zależności od potrzeb) Punktu Kontrolnego HNS w ramach przedsięwzięć wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków Wsparcia Państwa – Gospodarza, współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi;
    11) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowań oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
    12) współdziałanie z organami administracji publicznej w ramach województwa oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obronnych;
    13) prowadzenie postępowań reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w stosunku do pracowników Urzędu oraz radnych Rady;
    14) sporządzanie dokumentacji i udział w przygotowaniu i organizowaniu zadań związanych z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej;
    15) prowadzenie (organizowanie) szkoleń dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera Urzędu oraz osób kierujących akcją kurierską;
    16) opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
    4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

 

Inspektor Andrzej Gawłowski Tel. 34 3575100 wew. 47

email:

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 15:06
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  03-07-2018 12:42
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3752
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×