Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  należy:

1. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi;
2) zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwalnianym z zakładów karnych;
3) nadzór i kontrola działalności mieszkaniowej w zakresie  zużycia energii elektrycznej;
4) współudział w prowadzeniu archiwum zakładowego;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Anna Lis tel. 34 35 75 100 w. 35
email: 

2. W zakresie gospodarki komunalnej:
1) zakładanie i zarządzanie cmentarzami komunalnych oraz ich likwidacja;
2) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i cmentarzami nieczynnymi pozbawionymi opieki;
3) nadzór nad prawidłową gospodarką lasami komunalnymi;
4) zarządzanie siecią dróg będących w zarządzie Gminy;
5) nadzór i kontrola działalności komunalnej w zakresie:
a) utrzymania zieleni miejskiej,
b) utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
c) zimowego utrzymania szlaków komunikacyjnych, będących w zarządzie Gminy,
d) organizacji targowiska,
e) zużycia energii elektrycznej,
6) prowadzenie spraw Gminy dotyczących ochrony zabytków;
7) ochrona wód i ochrona przed powodzią;
8) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, opinii i wniosków w zakresie stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii;
9) koordynacja i obsługa zadań w ramach współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
10) prowadzenie procedury dotyczącej zgody na parkowanie.
11) Sprawowanie nadzoru nad pracownikami gospodarczymi w zakresie powierzonych im zadań.
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Podinspektor Mateusz Czerniak tel. 34 35 75 100 w. 46
email: 

3. W zakresie gospodarki gruntami:
1) przygotowanie trenów pod ogrody działkowe;
2) przygotowanie terenów inwestycyjnych;
3) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
4) gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne, ustalanie trybu ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne oraz ustalanie ich wartości, ceny i opłat za korzystanie z nich;
5) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych;
6) komunalizacja gruntów;
7) regulacja stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości będących w zasobie Gminy;
8) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
9) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji leśnej oraz zestawienia dotyczące użytków rolnych;
10) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy.
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Tomasz Gabor tel. 34 35 75 100 w. 35
email: 

4. W zakresie rolnictwa i rolnictwa:
1) zatwierdzanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w sferach ochronnych;
2) wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwalonego przez Radę Programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt;
4) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi;
5) sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne;
6) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą;
7) ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami;
8) przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących decyzji wyłączenia z produkcji rolnej;
9) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zakazie uprawy maku i wydawanie zezwoleń na uprawę konopi;
10) gospodarka łowiecka, w zakresie współdziałania z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim Gminy, w szczególności w zakresie ochrony bytujących na jej terenie zwierzyny;
11) sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
12) przygotowywanie wyborów do Izby Rolniczej;
13) realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowych Funduszy Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunalnych, dotyczących rolników z  tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz  ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych położonych na terenie Gminy.
14) prowadzenie spraw  związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Małgorzata Pruski tel. 34 35 75 100 w. 25
email: 

5. W zakresie ochrony środowiska:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (interwencje w terenie, prowadzenie rejestrów instalacji mających wpływ na środowisko);
2) wydawanie decyzji związanych z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko;
3) udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;
4) prowadzenie spraw wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest;
5) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
6) opracowywanie programów ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, usuwania azbestu oraz ich aktualizacja;
7) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
8) prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego (wydawanie opinii i uzgodnień);
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Podinspektor Paweł Gaś tel. 34 35 75 100 w. 25
email: 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:45
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  03-07-2018 13:00
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 5705
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×