Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Organizacyjno-Samorządowy

 
 • Referat Organizacyjno-Samorządowy 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Samorządowego należy:

1.Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez:

1)obsługę sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
2)przyjmowanie i rejestracje pism i dokumentów wpływających do Urzędu a przekazywanych poszczególnym komórkom,
3)wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji urzędowej droga pocztową,
4)prenumeratę i rozdział wydawnictw urzędowych oraz prasy,
5)wywieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Urzędu i prowadzenie rejestru tych ogłoszeń,
6)obsługa centrali telefonicznej,
7)organizowanie spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

2.Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.

3.Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.

4.Ewidencja czasu pracy pracowników.

5.Nadzór nad prawidłowością przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

6.Prowadzenie archiwum zakładowego.

7.Rejestracja wniosków pracodawców zgłaszających fakt zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym, analiza dokumentacji i przygotowanie decyzji w sprawie wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez pracodawcę.

8.Prowadzenie spraw związanych z ochrona zdrowia na terenie Gminy Dobrodzień.

9.Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, m.in.:
1)przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady Miejskiej Komisji stałych Rady,
2)zapewnienie radnym oraz członkom Komisji materiałów umożliwiających ich uczestnictwo w Sesjach i pracach Komisji stałych Rady,
3)sporządzanie protokołów z Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji stałych Rady,
4)prowadzenie korespondencji Rady,
5)rejestracja i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim referatom,
6)przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego,
7)przekazywanie uchwał Rady właściwym referatom i jednostkom organizacyjnym,
8)udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z zadań publicznych realizowanych przez Radę w tym protokołów z posiedzeń Rady i Komisji,
9)przygotowanie rozliczeń finansowych związanych z dietami radnych,
10)nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz przekazywanie ich Przewodniczącemu Rady,
11)prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.

10.Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.

11.Prowadzenie spraw z wiązanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich.

12.Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.

13.Zaopatrywanie Urzędu w artykuły biurowe, środki czystości, meble, sprzęt biurowy i pozostałe wyposażenie.

14.Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą.

15.Koordynacja czynności związanych z prowadzeniem bieżących remontów w pomieszczeniach Urzędu oraz nadzór nad sprawami gospodarczymi.

16.Zapewnienie czystości, estetyki budynku i biur Urzędu w tym nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.

17.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
 
Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego
Barbara Orlikowska Tel. 34 3575 100 wew. 41
email:  
 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:34
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  27-09-2011 11:45
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4492
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×